مرور رده

اشتغال

عقد رهن

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است. رهن در واقع در قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن: مدیون مالی را