تفاوت It is و There is

ساختار it در زبان انگلیسی تفاوت It is و There is 1 - it را زمانی در جمله استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم، درباره مسافت یا زمان یا هوا و دما صحبت کنیم. مثال : دوشنبه است. It is Monday It can be very warm in

مروری بر زبان انگلیسی (any و some )

مفهوم any و some - کاربرد آن‌ها در جملات زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم از اسامی قابل شمارش جمع یا مفرد و اسامی غیر قابل شمارش مفرد استفاده کنیم، از any و some بهره می‌بریم. 1 - از any در جملات با مفهوم منفی استفاده می‌شود. (نکات

مروری بر زبان انگلیسی ( حروف تعریف)

حروف تعریف _ بخش دوم در ادامه مطالب آموزشی در خصوص زبان انگلیسی به کاربرد حروف تعریف a , an و the به اسامی غیر قابل شمارش می‌پردازیم. an برای شمارش اسامی قابل شمارش به کار می‌رود و معنی یک می‌دهد. a برای شمارش اسامی قابل شمارش و

انحلال شرکت سهامی

انحلال و تصفیه انحلال شرکت سهامی خود به خود میسر نمی‌شود و باید مجمع عمومی فوق العاده حکم به انحلال بدهد. در واقع ناممکن شدن موضوع شرکت هنگامی که بعد از تشکیل شرکت بوجود آمده باشد، از جهات انحلال شرکت است. در زمانی که شرکت موضوعی را که

مضاف و مضاف‌الیه

مضاف و مضاف‌الیه (اسم + اسم) در زبان انگلیسی اگر ما دو اسم یاهمان مضاف و مضاف‌الیه را به ترتیب فارسی بیان کنیم با of مطرح می‌شود. اما اگر برعکس فارسی بیان کنیم of حذف می‌شود. مثال : تنه درخت A tree trunk تنه درخت

اماره قانونی

آیا ایمیل یا پیامک جزء ادله‌ی دادگاه محسوب می‌شوند؟ اماره قانونی در قانون مدنی عبارتند از: اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اماره خود در قانون مدنی به دو بخش تقسیم می‌شود: 1- اماره قضایی 2

تقسیم مال مشترک

تعریف تقسیم در قانون مدنی در این پست به بیان ساده‌تر از آنچه در قانون مدنی در باب تقسیم مال مشترک آمده می‌پردازیم. ابتدا تعریف تقسیم مال مشترک که به عمل جداسازی مال مشترک و در واقع مشخص کردن سهم هر یک از شرکاء، تقسیم می‌گویند. قبل از

مفهوم شرکت در قانون مدنی ایران

شرکت مدنی چیست؟ در لغت شرکت به معنای شریک شدن است. در قانون مدنی واژه‌ای بنام شرکت بیان شده که منظور شرکت در مفهوم تجاری آن نیست و از لحاظی باهم متفاوت می‌باشند. اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند. اشاعه به

شخص حقوقی کیست؟

تعریف شخص حقوقی عبارت شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد. شخص حقیقی در واقع، همان فرد و انسانی است که با زنده به دنیا آمدن دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. به این دارا بودن حقوق در قانون اهلیت گفته می‌شود. در مقابل، اشخاص دیگری در جامعه

شرکت سهامی و ویژگی‌های آن

ماهیت شرکت سهامی شرکت سهامی طبق تعریف قانون تجارت ایران، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. تقسیم سرمایه به سهام در شرکت سهامی و بر طبق همین تقسیم، محدود بودن