مرور برچسب

حقوق

حراجی، مناقصه و مزایده

حراجی، مناقصه و مزایده به استناد قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات در معاملات دولتی بکار گرفته گفته می‌شود. لذا نظرات عده‌ای از حقوقدانان که معتقدند حراجی مورد استفاده بخش دولتی نیست، صحیح نیست.

کفالت و آثار آن

کفالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

خسارت و واژگان انگلیسی مرتبط با آن

در این مطلب به تعریف خسارت و جبران آن می‌پردازیم: 1- در متون حقوقی کلمه Damage به معنی خسارت است. در واقع خسارت مبلغی است که توسط دادگاه به عنوان غرامت به دلیل مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد تعیین می‌شود. A sum of money awarded by court

حضانت طفل در فرض زنده بودن پدر و مادر

می‌توان فرق حضانت و نهادهای دیگر حمایت از محجورین (صغیر و مجنون) را در این که، نهاد حضانت صرفا" راجع به نگهداری جسمی و فیزیکی محجور است نه اداره امور مالی و غیر مالی دانست. این امور برعهده نهاد ولایت، وصایت یا قیمومت است.

رعایت حقوق شهروندی در منظر قرآن کریم

از منظر قرآن کریم دوری از تعالیم توحیدی و موظف نبودن به آداب معروف إجتماعی و عدم إیجاد حس مسئولیت پذیری در خردسالی و نبودن ضمانت إجرایی قوی در مواقع مورد لزوم و فقدان روحیه‌ی کار جمعی، در بروز إختلالات رفتار جمعی و حقوق شهروندی مؤثر است.

ارث و حقوق مربوط به آن (قسمت سوم)

با توجه به مطالب گذشته در این پست به تعریف طبقات و درجات ارث به لحاظ حقوقی می‌پردازیم. خویشاوندان نسبی به ترتیب در سه طبقه تقسیم می شوند. سپس درون هر طبقه، نزدیکی و دوری رابطه میان خویشاوندان بر اساس نسل و درجات مختلف محاسبه می‌شود.