اصطلاحات انگلیسی مربوط به سند تجاری

0

سند قابل انتقال یا Negotiable document

سند تجاری به معنای عام، هر سندی است که در روابط تجاری، تجار از آن استفاده می‌کنند. مثل برات، سفته، اسناد اعتباری، ضمانت نامه‌های بانکی وغیره. در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی هستند. در این بخش به تعریف تعدادی از این اسناد تجاری در معنای خاص و معادل انگلیسی آن اشاره می‌شود.

A document that constitutes an obligation to pay sum of money and is transferable by delivery so that the holder for the time can sue upon it in his own name

ترجمه: سندی که شامل تعهد پرداخت مقداری پول است و قابل انتقال بوسیله قبض و اقباض است. بنابراین دارنده می‌تواند بر مبنای آن تحت نام خودش اقامه دعوا نماید.

حامل یا Bearer

حامل یا دارنده سند تجاری (سندی که قابل انتقال است) که این سند ممکن است با ذکر حامل صادر شده یا ظهر نویسی شده باشد. به هر شخص می‌تواند این سند قابل انتقال باشد. همانطور که مفهوم این متن نیز همین تعریف را در بر دارد.

Bearer is a person possessing a negotiable instrument payable to any unspecified payee

حامل، شخص دارنده سند قابل انتقال است که به هر شخص می‌تواندقابل انتقال باشد.

سفته یا Promissory note

سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین کارسازی یا صادر نماید.

A signed document containing a written promise to pay a stated sum to a specified person or to the bearer at a specified date or on demand

سفته، سند امضاء شده ای که شامل یک تعهد کتبی به پرداخت مبلغ مندرج در سند به شخص خاص یا به آورنده آن در یک تاریخ معین یا عند المطالبه است.

ظهرنویسی یا Endorsement

It means the signature of the holder on a bill of exchange

ظهرنویسی به معنای امضای دارنده برات است.

دارنده یا Holder

The person in possession of a bill of exchange or promissory note is a holder

دارنده، شخصی که برات یا سفته‌ای را در اختیار دارد.

برات یا Bill of exchange

An unconditional order in writing addressed by one person to another signed by the person giving it , requiring the person to demand or at a fixed or determinable future time a sum certain money to or to the order of a specified person or to bearer

برات، یک دستور کتبی بدون قید و شرط که توسط یک شخص برای دیگری ارسال شده، به امضای ارائه کننده رسیده و شخص برات‌گیر را ملزم می‌کند تا عندالمطالبه یا در زمانی معین یا قابل تعیین در آینده، مبلغ معینی را به شخص معین یا در وجه شخص معین یا حامل پرداخت کند.

عندالمطالبه یا On demand

It means that as soon as or whenever required the money should be remitted

عندالمطالبه : به این معنی است که هر زمان به محض تقاضا، پول باید پرداخت شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.