حقوق عمومی در متون انگلیسی

0

حقوق عمومی یا Public law

حقوق عمومی عبارت است از بخشی از حقوق که درباره قانون اساسی بحث می‌کند.

Public law means the part of the law that deals with the constitution and functions of the organs of central and local government and relationship between individuals and the state

معنی عبارت: حقوق عمومی عبارت از بخشی از حقوق که درباره قانون اساسی و وظایف و عملکردهای ارگان‌های حکومت مرکزی و محلی و رابطه بین افراد و دولت بحث می‌کند.

حقوق اساسی یا Constitutional law

Constitutional law is mainly concerned with the structure of the primary organs of government

حقوق اساسی عمدتاً به ساختار نهادهای اصلی حکومت مربوط است.

قانون اساسی یا Constitution

Every state has a constitution, since every state function on the basis of certain rules and principles

هر دولتی بر اساس قواعد و اصول معینی عمل می‌نماید، در نتیجه هر کشوری دارای یک قانون اساسی است.

قانون اساسی نوشته یا Written constitution

Most states have a written constitution, one of the fundamental provisions of which is that, it can be amended in accordance with a special procedure

اکثر کشورها یک قانون اساسی نوشته دارند، یکی از مقررات بنیادی آن این است که طبق تشریفات خاص باید اصلاح گردد.

قانون گذاری یا Legislation

The process of making written law.

قانونگذاری : مراحل وضع قانون نوشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.