اصطلاحات حقوقی اقامتگاه در متون انگلیسی

0

اقامتگاه یا Domicile

Domicile is a concept distinct from nationality

معنی عبارت : اقامتگاه مفهومی متفاوت از تابعیت است.

تابعیت یا Nationality

Nationality is the state of being citizen or subject of a particular country

معنی: تابعیت عبارت از شهروند بودن یا تابع دولت خاصی بودن است.

تابعیت مضاعف یا Dual nationality

Dual nationality is a situation in which an individual holds citizenship in more one country

تابعیت مضاعف وضعیتی است که به موجب آن یک فرد تابعیت بیش از یک کشور را دارد.

قانون اقامتگاه یا (the law of domicile) Lex domicilli

در حقوق بین الملل خصوصی، قانون کشور اقامتگاه موضوعاتی مانند اهلیت، وصیت کردن در خصوص اموال شخصی را تعیین می‌کند. در واقع شخص در جایی که اقامتگاه او از نظر قانون مشخص می‌شود، همان مکان یا محل تعیین کننده قانون مربوط به امور شخص است.

مهاجر یا Immigrant

A person who comes into a country in order to settle there is an immigrant

یعنی شخصی که برای اقامت به کشوری وارد شود یک مهاجر محسوب می‌شود.

قانون داخلی یا Internal law

The national or municipal law of a state as opposed to international law

حقوق ملی یا داخلی یک کشور که نقطه مقابل حقوق بین الملل است.

قانون خارجی یا Foreign law

For the purpose of private international law a foreign legal system may be the system of a foreign state or of a law districts

در حقوق بین الملل خصوصی، یک نظام حقوقی خارجی ممکن است سیستم یک کشور خارجی یا قانون یک منطقه باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.