مرور برچسب

مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت

پیشینه رشته مدیریت پیش از پرداختن به کارشناسی ارشد مدیریت در حال حاضر، نیم نگاهی به سابقه رشته مدیریت کنیم. این رشته در سالیانی نه چندان دور، جایگاه چندانی نداشت. مدیریت در مقطع کارشناسی، رشته شناوری می شد که از سه گروه ریاضی، تجربی و…