مرور برچسب

Horizon Europe

فراخوان همکاری طرح افق اروپا در ارزیابی و داوری پروژه‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷

در این مقاله به فراخوان همکاری طرح افق اروپا (HORIZON EUROPE 2021-2027) می‌پردازیم. مشارکت متخصصان و نخبگان علمی کشور در فرصت‌های پژوهشی و گرنت‌‌‌های بین‌المللی می‌تواند ضمن کسب تجربیات فردی، منجر به الگوسازی مناسب در حوزه علم، فناوری و