مرور برچسب

گرامر زبان

مروری بر زبان انگلیسی (any و some )

مفهوم any و some - کاربرد آن‌ها در جملات زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم از اسامی قابل شمارش جمع یا مفرد و اسامی غیر قابل شمارش مفرد استفاده کنیم، از any و some بهره می‌بریم. 1 - از any در جملات با مفهوم منفی استفاده می‌شود. (نکات

مضاف و مضاف‌الیه

مضاف و مضاف‌الیه (اسم + اسم) در زبان انگلیسی اگر ما دو اسم یاهمان مضاف و مضاف‌الیه را به ترتیب فارسی بیان کنیم با of مطرح می‌شود. اما اگر برعکس فارسی بیان کنیم of حذف می‌شود. مثال : تنه درخت A tree trunk تنه درخت