مرور برچسب

انجمن علمی دانشجویی

برگزاری ژورنال کلاب توسط انجمن علمی سلول های بنیادی کشور

ژورنال کلاب توسط انجمن علمی سلول های بنیادی دانشگاه شاهد برگزار شد. انجمن علمی سلول های بنیادی دانشگاه شاهد از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ به برگزاری جلسات ژورنال کلاب اقدام کرد. برگزاری انجمن علمی سلول های…

لزوم سازماندهی مناسب انجمن علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی یک تشکل دانشجویی داوطلبانه و غیر انتفاعی است؛ اما آیا این بدان معنی است که انجمن های علمی به سازماندهی و ساختار منسجم احتیاجی ندارند ؟ نه! سخت در اشتباهیم اگر اینگونه بیاندیشیم. چرا که همین انجمن های علمی دانشجویی گاه…

سازمان هاي جهنمي و بهشتي

فردي از پروردگار در خواست كرد تا به او بهشت و جهنم را نشان دهد. خداوند دعاي او را مستجاب كرد. در عالم شهود او وارد اتاقي شد كه جمعي از مردم در اطراف ديگ بزرگ غذا نشسته بودند. همه گرسنه، نااميد و در عذاب بودند. هر كدام قاشقي داشت كه به ديگ…