فرایند پژوهش علمی

0

در فرایند پژوهش علمی ، می توان ۱۲ گام به شرح ذیل تعریف کرد:

۱- انتخاب موضوع تحقیق

۲- بیان مساله

۳- پیشینه تحقیق

۴- بیان گزاره‌های مساله (هدف/ فرضیه/سوال)

۵- مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها

۶- تعیین ابزار اندازه گیری

۷- مشخص کردن جامعه مورد بررسی، نمونه و حجم

۸- انتخاب روش تحقیق

۹- گردآوری داده ها

۱۰- تنظیم و تلخیص داده ها

۱۱- تحلیل داده ها و نتیجه گیری

۱۲- تدوین گزارش و اشاعه یافته ها

دقت در پیمایش هر یک از این گام ها، تاثیر مهمی در نتیجه پژوهش علمی شما خواهد داشت.

انتخاب موضوع تحقیق گام اول و اساسی ترین مرحله در انجام پژوهش علمی است. انتخاب موضوع نامناسب یا تکراری، کل روند تحقیق را تحت تاثیر خود قرار می دهد و نتیجه آن را بی فایده خواهد ساخت.

در گام دوم، بیان مساله می تواند اهمیت و فلسفه انجام پژوهش شما را نشان دهد.

پیشینه تحقیق نیز به بیان پژوهش دیگران در زمینه ای که به عنوان موضوع تحقیق انتخاب کرده اید می پردازد. استفاده از منابع به روز، نقش مهمی در سنگین وزن شدن پیشینه پژوهش شما ایفا خواهد کرد. بهتر است تا حد امکان از منابع بین المللی استفاده نمایید.

انتخاب روش تحقیق (کمی، کیفی یا آمیخته) نیز بخش مهم و کلیدی در فرایند پژوهش محسوب می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.