مرور رده

علوم دانشگاهی

عقد رهن

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است. رهن در واقع در قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن: مدیون مالی را

سرپرستی

سرپرستی از موجبات ارث نیست. تنها تکلیفی که به صراحت برای کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی در قانون حمایت از کودکان و…