سواد فضاي مجازي ومديريت بحران كرونايي (قست دوم)

اینستاگرام وکووید-۱۹ اين روزها كه به لطف كرونا ويروس، خواسته‌ یا‌ ناخواسته از دنیای بیرونی به دنیای اندرونی هجرت کرده‌ایم و در حصر خانگي بسرميبريم، درعصری که "ارتباطات انسانی" حصارهای زمان و مکان را درهم شکسته اند. باجسم هايي درحالت