راه‌های غلبه بر استرس پایان نامه در جلسه دفاع

از لحظه‌ای که آخرین برگه‌ی فرم ثبت نام کارشناسی ارشد را امضا کردم و رسماً دانشجوی ارشد شدم گفتم: خدایا! دوباره پایان نامه‌ و جلسه دفاع تجربه‌ی دفاع ناکام کارشناسی و قول‌هایی که برای جبران در دفاع بعدی به خودم داده بودم، به ذهنم هجوم…