شخص حقوقی کیست؟

تعریف شخص حقوقی عبارت شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد. شخص حقیقی در واقع، همان فرد و انسانی است که با زنده به دنیا آمدن دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. به این دارا بودن حقوق در قانون اهلیت گفته می‌شود. در مقابل، اشخاص دیگری در جامعه

رعایت حقوق شهروندی در منظر قرآن کریم

از منظر قرآن کریم دوری از تعالیم توحیدی و موظف نبودن به آداب معروف إجتماعی و عدم إیجاد حس مسئولیت پذیری در خردسالی و نبودن ضمانت إجرایی قوی در مواقع مورد لزوم و فقدان روحیه‌ی کار جمعی، در بروز إختلالات رفتار جمعی و حقوق شهروندی مؤثر است.

ارث و حقوق مربوط به آن (قسمت سوم)

با توجه به مطالب گذشته در این پست به تعریف طبقات و درجات ارث به لحاظ حقوقی می‌پردازیم. خویشاوندان نسبی به ترتیب در سه طبقه تقسیم می شوند. سپس درون هر طبقه، نزدیکی و دوری رابطه میان خویشاوندان بر اساس نسل و درجات مختلف محاسبه می‌شود.

اصطلاحات انگلیسی حقوقی

امروزه با انجام قراردادها در خارج از مرزهای یک کشور چه بصورت غیر‌حضوری و یا حضوری، برای عقد قرارداد و یا حتی پیش قراردادها، دانستن زبان مخصوصا راجع به اصطلاحات حقوقی در سطح بین المللی نمود بیشتری می‌یابد. پس در این پست سعی بر این است که

ارث و حقوق مربوط به آن (قسمت دوم)

پیرو مطالب حقوقی گذشته، در این پست به ادامه نکات ارث می پردازیم. سوالی که در ابتدا مطرح می شود این است: آیا تمام خویشاوندان متوفی از وی ارث می‌برند؟ باید به این نکته اشاره کرد که موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب. نسب در واقع

حقوق و رمزهای موفقیت دانشجویان

هر دانشجوی حقوق علاوه بر سر و کار داشتن با قوانین مختلف، عمر خود را در میان پرونده‌های مختلف حقوقی می‌گذراند. اما آیا به این اندیشیده‌اید پیش از حضور در کلاس درسی رشته خود چه آمادگی‌هایی ذارای اهمیت حیاتی برایتان هستند؟ آن‌ها از این قرارند:…