مروری بر زبان انگلیسی

0

گرامر بخش اول _ضمایر

در زبان انگلیسی مانند سایر زبان‌ها، ضمیر کلمه‌ای است که بجای اسم می‌نشیند و در واقع از تکرار آن جلوگیری می‌کند. ضمایر در زبان انگیسی به ۲ گروه شخصی و غیر شخصی تقسیم می‌شود.

ضمایر شخصی

ضمایر شخصی نیز به گروه‌های ضمایر فاعلی، مفعولی، صفات ملکی، ضمایر ملکی و ضمایر تاکیدی تقسیم بندی می‌شود.

ضمایر فاعلی (Subject pronouns )

مانند we , they مثال در جمله:

ما هم‌سن هستیم. .we are the same age

ضمایر مفعولی (Object pronouns)

مثل: me, us, them

او از من عصبانی است. she is angry with me

صفات ملکی (Possessive Adjectives ):

در واقع صفاتی هستند که مالکیت ضمایر را نشان می‌دهند و قبل از اسم یا اسم مصدر( شکل ing فعل) می‌آیند و به تنهایی به کار نمی‌روند. مثال: my ,our, your

والدینمان… … our parents

ضمایر ملکی (Possessive pronouns):

ضمایری هستند که به جای یک صفت ملکی و اسم بعد از آن قرار می‌گیرند و از تکرار جلوگیری می‌کنند. این ضمایر به تنهایی به کار می‌روند. مثال : mine , yours

این مداد، مال من است. This pencil is mine

ضمایر تاکیدی ( Intensive pronouns ):

ضمایری هستند که از لحاظ نقش برای تاکید فاعل یا مفعول جمله به کار می‌رود. مثل : himself, myself

او خودش دوچرخه را تعمیر خواهد کرد. He will repair the bike himself

ضمایر تاکیدی با فاعل یا مفعول جمله از لحاظ عدد، شخص و جنس با توجه به اینکه مورد تاکید باشد، مطابقت می‌کند.

ضمایر غیر شخصی Demonstratives

ضمیر اشاره ( Demonstratives ) ضمیری است برای اشاره به نزدیک و دور که اگر به تنهایی بیایند ضمیر اشاره و اگر بعد از آن‌ها یک اسم قرار بگیرد، صفت اشاره هستند. مثال:

this, that, those, these

این روزها، مخارج زندگی بالاست. These days, the cost of living is high

ضمایر جانشین فاعل It , there

۱- برای معرفی اشیاء و اشخاص ?Who is it

۲- برای صحبت راجع به آب و هوا It is clear and sunny

۳– تعیین زمان It is Monday

۴- تعیین مسافت How far is it from here to your home

آموزش‌های زبان انگلیسی ادامه دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.