مروری بر زبان انگلیسی (any و some )

0

مفهوم any و some – کاربرد آن‌ها

در جملات زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم از اسامی قابل شمارش جمع یا مفرد و اسامی غیر قابل شمارش مفرد استفاده کنیم، از any و some بهره می‌بریم.

۱ – از any در جملات با مفهوم منفی استفاده می‌شود. (نکات any و some )

مثال : در جمله منفی با اسامی قابل شمارش

من هیچ کبریتی ندارم. I haven’ t got any matches

ما هیچ گلی نخریدیم. We didn’t buy any flowers

۲ – از کلمه some معمولاً در جملات مثبت استفاده می‌کنیم. ( any و some )

مثال : ما تعدادی گل خریدیم. We bought some flowers

او پرمشغله است. او تعدادی کار برای انجام دارد.

He ‘s busy. He ‘s got some work to do

۳ – در واقع وقتی از any در جمله استفاده می‌کنیم، انتظار معنای منفی از جمله داریم.

مثال : او بدون هیچ پولی بیرون رفت. She went out without any money

این جمله در واقع اینطور معنا می‌دهد که او هیچ پولی با خودش بر نداشت.

She didn’ t take any money with her

۴ – در جملات سوالی نیز از any استفاده می‌شود. مثال : آیا هیچ پولی دارید؟

Have you got any money ?

من نمی‌توانم کیفم را پیدا کنم. هیچ کسی اون را ندیده؟یا کسی آن را دیده؟

I can’t find my bag. Has anybody seen it?

۵ – از some نیز در جملات سوالی استفاده می‌شود. در جایی که از کسی یا چیزی صحبت می‌شود و ما فکر می‌کنیم یا احتمال می‌دهیم، کسی یا چیزی وجود دارد.

مثال : آیا شما منتظر کسی هستید؟ Are you waiting for somebody?

۶ – از some استفاده می‌کنیم، در جایی که از طرف مقابل درخواستی درباره چیزی داریم. مثال :

میتونم مقداری شکر داشته باشم، لطفا؟ Can I have some sugar, please?

ما اغلب از any استفاده می‌کنیم بعد از If. مثال :

اگر مشکلی برایت پیش آمد، من را خبر کن.

If you have any difficulties, let me know.

اگر نامه ای برای من باشه ، میتونید بفرستید به این آدرس؟

If there are any letters for me, can you send them on to this address?

( any و some )

برای خواندن سایر مطالب آموزشی زبان انگلیسی کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.