خسارت و واژگان انگلیسی مرتبط با آن

0

در این مطلب به تعریف خسارت و جبران آن می‌پردازیم:

۱- در متون حقوقی کلمه Damage به معنی خسارت است. در واقع خسارت مبلغی است که توسط دادگاه به عنوان غرامت به دلیل مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد تعیین می‌شود.

A sum of money awarded by court as compensation for a tort or breach of contract.

هنگامی که خسارت بوجود می‌آید، باید شخص وارد کننده خسارت، در صدد جبران آن برآید. این عمل، غرامت یا جبران خسارت نامیده می‌شود. در متون حقوقی Compensation مترادف غرامت است. شخصی که تعهدات مورد توافق نسبت به او اجرا نشده، می‌تواندمطالبه خسارت کند.

۲– جبران خسارت زمانی که ناشی از نقض قرارداد باشد، بنام Remedy شناخته می‌شود.مثال در جمله زیر:

When a contract is breached by one of the parties to the contract , the main question arising is that of remedy available to the injured party.

وقتی قراردادی توسط یکی از طرفین نقض می‌شود،مسئله اصلی ناشی از آن جبران خسارت وارده به طرف متضرر است.

در واقع این جبران خسارت به معنای جبران خسارت‌های حقوقی ارائه شده به طرف دیگر است. علت این کار این است که اگر قرارداد نقض نشده بود، او در همین جایگاه می‌توانست باشد.

۳- کلمه Judicial remedy بمعنی جبران خسارت از طریق دادگاه است.

این نوع جبران خسارت، آن‌هایی هستند که می‌بایست با اقامه دعوا در یک محکمه حقوقی یا نزد داور مطالبه گردند.

۴- خواهان یا بعبارتی Plaintiff طرفی است که برای احقاق حق بر علیه خوانده(طرف دیگر) از دادگاه، دادخواهی می‌کند.

۵- نقض قرارداد یا Breach :

_If one party will not perform the contract as promised, the other party may sue in the court for breach of contract.

اگر یک طرف، قرارداد را به گونه ای که تعهد کرده، اجرا نکند، طرف دیگر می‌تواند به دلیل نقض قرارداد در دادگاه علیه او اقامه دعوا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.