توهین وافترا در متون حقوقی انگلیسی

0

اصطلاحات توهین و افتر‌ا‌ی لفظی در این پست بررسی می‌شود:

۱_ کلمه Defamation در اصطلاح انگلیسی به توهین تعبیر می‌شود.مثال:

Defamation is a false statement about a man to his discredit

-افترا (توهین)، الفاظ نادرست برای بی اعتبار نمودن یک شخص است.

۲_ دو دسته توهین وجود دارد، تهمت و افترای لفظی.

۱-۲- تهمت یا Libel در واقع اظهاری است که بصورت ثابت بیان می‌شود.

It is a statement made in permanent form

۲-۲- افترای لفظی یا Slander اظهاری است که بصورت گذرا بیان می‌شود. همانطور که در این جمله گفته شده است.

It is a statement made in transitory (non-permanent) form

۳- اصطلاح بعدی انتشار یا Publication است که در واقع انتشار در تهمت مهم است. زیرا تا منتشر نشود، آن را نمی‌توان تخلف محسوب کرد.

In libel the mere publication of the libel constitutes the wrong

-در تهمت، صرف انتشار آن تخلف محسوب می‌گردد.

۴مزاحمت عمومی یا Public nuisance :

مزاحمت عمومی فعل یا ترک فعلی است غیر قانونی که تمام یا بخشی از زندگی، امنیت و آسایش مردم را برهم می‌زند.

۵مزاحمت خصوصی یا Private nuisance :

مزاحمت خصوصی عبارت است از ایجاد اختلال غیر قانونی در سلامت، آسایش، رفاه و هر استفاده شخص از اموال خود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.