اصطلاحات حقوقی متون انگلیسی جزایی

0

۱- حقوق جزا یا Criminal law

Criminal law is the large collection of law that describes crimes and punishments

حقوق جزا عبارتست از مجموعه مقررات وسیعی که جرایم و مجازاتها را توصیف می‌کند.

۲- جرم یا Crime

For practical purpose, a crime may be defined as a public wrong whose commission will result in criminal proceeding, which may in turn result in the punishment of wrongdoer

از نظر عملی، جرم می‌تواند به عنوان خطای عمومی تعریف شود که ارتکاب آن منجر به دادرسی جزایی می‌گردد و به نوبه خود ممکن است منجر به مجازات خطاکار شود.

۳- خطای عمومی یا Public wrong

Wrongs are divided into public and private : A , public wrong is an act which is injurious to the public generally commonly known by the name of crime or offense

خطاها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود که خطای عمومی عملی است که معمولا” برای عموم زیان بار است و بطور عادی با نام جرم یا خطا شناخته می‌شود.

۴- مجنی علیه یا Victim

Victim is a person harmed, injured or killed as a result of a crime

مجنی علیه کسی است که در نتیجه جرمی زیان دیده، آسیب دیده یا کشته شده است.

۵- جرم، تخلف یا Offense

In law, an offense is a violation of the penal law

در حقوق، جرم نقض حقوق کیفری است.

۶- مجرم یا Offender

Offender is a person who has committed a crime

مجرم شخصی است که مرتکب جرمی شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.