وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان
هدف تحقیق

هدف تحقیق

هدف تحقیق یکی از بخش های کلیدی انجام هر پژوهش است. هر تحقیق، معمولاً شامل هدف کلی و اهداف فرعی خواهد بود. در اینجا به ویژگی های کلی هدف تحقیق اشاره شده است.

هدف کلی تحقیق:

  • بيان مقصود و منظور نهايي به صورت گسترده است .
  • محور و جهت اصلي را براي برقراري رابطه و درك مسئله به خوبي نشان مي‌دهد .
  • مستقيماً از موضوع گرفته مي‌شود .
  • مقصود نهايي تحقيق را به گونه‌اي روشن و صريح بيان مي‌كند.
  • محدوده تحقيق را مشخص مي‌نمايد.
  • به قدر كافي واضح، قابل فهم و غيرقابل تفسير است.
  • نتايج آن يك موقعيت نامعين يا يك مسئله را حل مي‌كند.

اهداف ويژه (فرعی)

  • خرده  مسئله‌هاي تحقيق نيز ناميده مي‌شوند .
  • محقق دقيقاً توضيح مي‌دهد كه در تحقيق بدنبال چيست ؟
  • اهداف ويژه هم ميسر حركت را مشخص مي‌كند و هم ملاك هاي عيني براي ارزشيابي تحقيق را به دست مي‌دهند .

سازمان بین المللی دانشگاهیان

اضافه کردن نظر